Hình đại diện của người dùng

Công cụ làm bài kiểm tra phục vụ cho công tác đào tạo

10 Weeks
All levels
0 bài học
1 bài kiểm tra
6 sinh viên

1. Tạo các bài kiểm tra Ngẫu nhiên từ ngân hàng Bộ câu hỏi – sử dụng chính để giúp các Learner ( đặc biệt là nhân viên vận hành) có thể dễ dàng nắm bắt được quy trình
2. Tạo các bài kiểm tra cố định theo từng nội dung đào tạo để kiểm tra mức độ nắm bắt của Learner ngay sau khi tham gia đào tạo, giúp người đào tạo và người học có thể biết được tỷ lệ tiếp thu kiến thức