Fix lỗi “sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set” trên Ubuntu

Nếu bỗng nhiên một ngày xấu trời nào đó bạn không thể nào chạy được lệnh sudo với một dòng thông báo lỗi như sau

Lỗi này thường là do thư mục “/usr/bin/sudo” không có có permission 755. Nguyên nhân thường là do bạn đã chạy lệnh “sudo chmod –R 777 /usr/”.

Để xử lý vấn đề này bạn hãy thử làm theo các bước sau →

    1. Restart Ubuntu, giữ phím SHIFT trong khi Ubuntu đang boot
    2. Boot menu xuất hiện → chọn Advanced options for Ubuntu
    3. Chọn recovery mode → Enter
    4. Chọn “Drop to root shell prompt” → Enter
    5. Đến đây command line sẽ xuất hiện, bạn gõ các lệnh sau
$ mount -o remount,rw /
$ mount --all
$ chown root:root /usr/bin/sudo
$ chmod 4755 /usr/bin/sudo
$ chmod 644 /usr/lib/sudo/sudoers.so
$ shutdown -r now

Sau khi Ubuntu restart, bạn login vào như bình thường, bây giờ bạn lại có thể sử dụng lệnh sudo thần thánh như ngày nào.